Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen valgt i 2019

Bestyrelsen består af

 Post Navn Valgt pr.
 Formand Jon Rønsholt 2019
Næstformand Kim Sønderby 2019
Kasserer Lone Winkler 2019
Medlem Johnny Flindt 2019
Medlem Petur J. Hansen 2019

Kassereren er udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne

Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til udføre afdelingsmødets beslutninger ift. afdelingens drift samt til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal man varetage alles interesser og målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt.

Varetager beboernes interesser

Det er afgørende for atmosfæren i afdelingen, at afdelingsbestyrelsen har “fingeren på pulsen” og forsøger at sætte sig i de andre beboeres sted. Nogle beboere har måske vældig megen lyst til at deltage i det sociale liv og de fælles aktiviteter der udbydes, mens andre “bare” ønsker at bo og være i fred.

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er at være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Hvad og hvordan om afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen skal altid bestå af et ulige antal medlemmer og i NGP har vi beslutte at det skal være 5 medlemmer. Alle medlemmer skal være beboere i afdelingen og medlemmerne vælges på afdelingsmødet.
Det er ikke et krav, at der vælges en afdelingsbestyrelse, men det er en rigtig god idé!

Hvad laver bestyrelsen?

 • Følger op på afdelingsmødets beslutninger
 • Indkalder til afdelingsmøder mv.
 • Bakker op om sociale initiativer i afdelingen
 • Laver forslag til afdelingsmødet om fx budget, husorden og istandsættelse
 • Varetager alle beboeres interesser
 • Er beboernes kontaktled til boligorganisationen og administrationen
 • Godkender boligafdelingens årsregnskab
 • Gennemgår årsberetningen på afdelingsmødet
 • Holder øje med livet i afdelingen

Hvordan arbejder bestyrelsen?

 • Mødes efter behov – fastsætter selv hvordan og hvor ofte
 • Har ofte en skriftlig forretningsorden
 • Bør fordele opgaverne internt efter evner og interesser
 • Kan vælge at inddrage suppleanterne i bestyrelsens arbejde
 • Bør inddrage interesserede beboere i at løse opgaverne, når det er muligt
 • Har ikke noget formelt juridisk eller økonomisk ansvar
 • Har krav på nødvendig hjælp fra boligorganisationen/administrationen til at løse sine opgaver

Beboernes tillidsrepræsentanter

Afdelingsbestyrelsen og det enkelte bestyrelsesmedlem skal varetage alles interesser. Målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt. Man skal vide (og vise) at andre beboeres meninger er lige så meget værd som bestyrelsens.

”Fordi man sidder i bestyrelsen betyder det jo ikke, at man bestemmer mere end andre” (bestyrelsesmedlem)

Beboerne har mange forskellige interesser. Det betyder meget for stemningen i afdelingen, at afdelingsbestyrelsen har ”fingeren på pulsen”. Bestyrelsen skal forsøge at sætte sig i de andre beboeres sted.

Holder øje med livet i afdelingen

En af afdelingsbestyrelsens opgaver er at følge med i livet i afdelingen. Der skal tages fat om de problemer, der opstår.

Afdelingsbestyrelsen kan fx bliver kontaktet af en beboer, som oplever problemer med naboen eller med trafikken på stierne. Eller afdelingsbestyrelsen kan selv blive opmærksom på nogle problemer, når de har deres daglige gang i afdelingen. Det kan være, når de er på rundtur for at tale med beboerne og se, hvordan det går med at få passet haverne.

Afdelingsbestyrelsen må gerne hjælpe med at løse problemer. Egentlige påtaler og advarsler er dog noget, boligorganisationen skal tage sig af.

Afdelingsbestyrelsen er beboernes dialog- og samarbejdspartner i tilfælde af problemer. Men det er boligorganisationen og administrationen, der spiller rollen som ”politibetjent”.

Forretningsordnen er bestyrelsens spilleregler

Det er en god idé, at bestyrelsen har en forretningsorden. Den kan fx forklare, hvornår der indkaldes til møder, hvordan dagsordenen skal se ud, og hvordan opgaverne er fordelt i bestyrelsen. I NGP har vi endnu ikke en forretningsorden til bestyrelsen, men den er under udarbejdelse.

Boligorganisationens vedtægter bestemmer, at afdelingsbestyrelsen selv kan fastsætte forretningsordenen.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt

Afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter har normalt tavshedspligt omkring kendskab til beboeres personlige forhold. Tavshedspligt omkring personsager bør indarbejdes i afdelingsbestyrelsens forretningsorden.

Suppleanter kan deltage i møder

Bestyrelsen kan i forretningsordenen beslutte at tilbyde suppleanterne at deltage i bestyrelsens møder. Suppleanter har dog ikke stemmeret til møderne.

Ved at deltage i møderne får suppleanterne en fornemmelse af, hvad bestyrelsesarbejdet handler om. Deltagelse gør dem bedre rustet til på et tidspunkt at blive bestyrelsesmedlemmer.

Det er vigtigt, at bestyrelsen er enig om, hvordan og hvor meget suppleanterne skal deltage. I er ikke forpligtet til at inddrage suppleanter, hvis I for eksempel tror, det kan skade jeres samarbejde.

Samarbejdet i bestyrelsen

Der er udviklet nogle let anvendelige værktøjer til bestyrelsesarbejde. De findes i bogen Håndbog i bestyrelsesarbejde, som er blevet til i et samarbejde med bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan følge med i økonomien

Afdelingsbestyrelsen har ikke ansvaret for boligafdelingens økonomi. Mange bestyrelser er dog glade for at kunne følge med i økonomien.

Afdelingens budgetkontrol ligger på nettet og bliver opdateret hver dag. Den kan ses af bestyrelsesmedlemmer, når de er logget ind i det digitale bestyrelsesrum på boligafdelingens hjemmeside.

Udvalg og beboergrupper kan hjælpe

Afdelingsbestyrelsen behøver ikke lave alle opgaverne i afdelingen. På afdelingsmødet kan der fordeles opgaver og beslutninger til andre. Det kan være udvalg, beboergrupper eller beboerråd. Udvalg og grupper behøver ikke have folk siddende i bestyrelsen.

Eksemplerne er mange: Opgangsudvalg, legepladsudvalg, udvalg for de grønne områder, festudvalg osv. Det betyder, at du kan arbejde med det, du brænder for uden at være med i alle dele af bestyrelsesarbejdet.

 

Vedligeholdelse af bygninger skal planlægges

Afdelingsbestyrelsen beslutter, hvad der skal sættes i gang af vedligeholdelse og fornyelse. Det skal ske inden for de rammer, som besluttes på afdelingsmødet. Fx skal der være penge til det på budgettet.

Afdelingsbestyrelsen inviteres derfor med på en ’markvandring’ i afdelingen. På markvandringen gennemgås afdelingens bygninger og udearealer. Derefter kan der laves en 10-års plan for vedligeholdelse og fornyelse af afdelingen.

Markvandringen sker typisk sammen med en kundechef eller driftsleder. Den foregår i god tid inden, der afholdes budgetmøde for det efterfølgende års driftsbudget.

Der sker altså dette:

 • Først foretages der en markvandring
 • På baggrund af markvandringen udarbejder administrationen et udkast til et budget
 • Afdelingsbestyrelsen fremlægger budgettet på afdelingsmødet
 • Herefter godkender afdelingsmødet budgettet
 • Til sidst kan afdelingsbestyrelsen sætte gang i arbejdet sammen med administrationen
 • Drifts- og vedligeholdelsesplanen kaldes også DV-planen eller 10-årsplanen.

 

Budgetmøde for bestyrelsen

Det er afdelingsbestyrelsen opgave at anbefale afdelingens driftsbudget. Herunder også nødvendige tiltag, der bør sættes i gang i afdelingen.

Inden det ordinære afdelingsmøde og i forlængelse af markvandringen gennemgås og behandles afdelingsbestyrelsen forslag fra administrationen til budget for afdelingens drift.

Administrationen inviterer afdelingsbestyrelsen til et budgetmøde, hvor afdelingsbestyrelsen kan fremkomme med ønsker om tilføjelser eller ændringer m.v. af driftsbudgettet.

Årsregnskab godkendes af organisationsbestyrelsen

Årsregnskabet for afdelingen bliver udarbejdet af administrationen. Derefter bliver det sendt ud til afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Administrationen inviterer afdelingsbestyrelsen til et møde om årsregnskabet.

Efter afdelingsbestyrelsens godkendelse skal organisationsbestyrelsen foretage den endelige godkendelse af årsregnskabet. Afdelingsmødet kan dog beslutte, at afdelingsmødet skal godkende årsregnskabet i stedet for afdelingsbestyrelsen.

Det kan ske, at der er uenighed om budget eller årsregnskab. Fx mellem boligorganisationens ledelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Den slags uenigheder kaldes tvister. Tvister skal indbringes af boligorganisationens ledelse for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Der skal tages referat af bestyrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde referater fra alle bestyrelsesmøder. Alle beboere skal have adgang til referater senest 4 uger efter mødet.

Det er vigtigt, at referaterne ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Derfor kan afdelingsbestyrelsen have en lukket og åben dagsorden, hvor der kun refereres fra den åbne del.

Holder I møder, der ikke er egentlige bestyrelsesmøder, behøver I ikke at lave et referat.

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

Kassereren i en bestyrelse kan have en kasse med kontanter, der kan bruges, hvis der er blevet lagt ud for noget. Der kan også oprettes en bankkonto med betalingskort. For begge dele skal der føres kasserapport.

Afdelingsbestyrelsen kan også bruge pengene til at dække mindre omkostninger fx i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, beboerarrangementer og afdelingsmøder samt til kontorhold. 

Afdelingsbestyrelsens godtgørelse

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan få dækket deres udgifter i forbindelse med det beboerdemokratiske arbejde på to måder.

 1. Enten dækkes det faktiske forbrug mod aflevering af kvittering
 2. eller ved at der udbetales et årligt standardgodtgørelsesbeløb